Blankett för avtal om ensam vårdnad

Blankett om ensam vårdnad.

Med hjälp av denna blankett kan två föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn skriva ett giltigt avtal om att endast en av den ska ha vårdnad om barnet. Ett avtal om ensam vårdnad måste godkännas av socialnämnden och i blanketten finns en särskild bestämmelse där föräldrarna förbinder sig att gemensamt ansöka om socialnämndens godkännande.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som behöver skrivas i är föräldrarnas och barnets personuppgifter. Därefter kan föräldrarna underteckna dokumentet.

Blanketten skickas till dig per e-post direkt när du har gjort din beställning och du får den i både Word-format och pdf-format. Behöver du hjälp när du ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta vår mycket trevliga BlankettSupport.

249 kr

Föräldrabalken gör det möjligt för två föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn att skriva ett avtal om att endast en av den ska ha vårdnaden, d v s att en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet. Med hjälp av denna blankett kan två föräldrar själva upprätta ett sådant avtal.

Ett avtal om ensam vårdnad måste godkännas av socialnämnden för att vara giltigt. Det avtal som föräldrarna upprättar med stöd av blanketten måste därför skickas in för godkännande till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. När avtalet har godkänts av socialnämnden har det i princip samma verkan som en dom om vårdnad vilken meddelats av en domstol.

Det är därför viktigt att båda föräldrarna förstår innebörden av vad det innebär att endast en av dem ska ha vårdnaden. Även om den förälder som har ensam vårdnad ska verka för att den andra föräldern får umgänge med barnet är det föräldern med ensam vårdnad som ensam fattar beslut i alla frågor som rör barnet.

Skulle föräldrarna efter det att avtalet om ensam vårdnad blivit godkänt av socialnämnden ändra sig vad avser vårdnaden kan de, under förutsättning att de är överens, träffa ett nytt avtal där de kommer överens om att de ska ha gemensam vårdnad. Även ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett