Blankett Fullmakt – Generell Fullmakt

Blankett för generell fullmakt.

Med denna blankett kan du själv skriva en generell fullmakt, det vill säga att en fullmakt där fullmaktshavaren kan företräda fullmaktsgivaren inom i princip samtliga områden.

Blanketten är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare samt när fullmakten ska börja att gälla. Därefter återstår endast för fullmaktsgivaren att underteckna blanketten och du har en giltig generell fullmakt.

Blanketten skickas till dig direkt när du gör din beställning och du får blanketten i både Word-format och pdf-format. Stöter du på problem när du ska använda dig av blanketten kan du kontakta vår BlankettSupport som omgående hjälper dig.

249 kr

En generell fullmakt, eller en generalfullmakt som den ibland benämns, är en fullmakt som ger fullmaktshavaren en mycket vidsträckt befogenhet att företräda fullmaktsgivaren. I princip ges fullmaktshavaren en rätt att företräda fullmaktsgivaren inom samtliga områden. Det är därför viktigt att fullmaktsgivaren har fullt förtroende för fullmaktshavaren vid upprättandet av en generell fullmakt.

Med hjälp av denna blankett kan du på egen hand, och på endast ett par minuter, själv skapa en generell fullmakt. Blanketten anger ett par exempel på inom vilka områden som fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren men klargör samtidigt att fullmakten omfattar samtliga fullmaktsgivarens angelägenheter.

Några av de områden som uttryckligen anges i fullmakten är att ingå avtal, köp och försäljning av egendom, disponera medel på bankkonton, uppbära och kvittera medel och olika försändelser, ta del av fullmaktsgivarens sjukvårdsjournaler och erhålla uppgifter från bl a socialtjänsten och Försäkringskassan.

Vill du upprätta en fullmakt som är mindre omfattande har vi en särskild blankett där du i stället kan specificera de områden inom vilka fullmaktshavaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren. Du kan ladda ner den fullmaktsblanketten via följande länk: Blankett Fullmakt med begränsad behörighet.

Blanketten för generell fullmakt är mycket enkel att fylla i men får du problem när du ska använda dig av blanketten är du välkommen att kontakta vår BlankettSupport som omgående hjälper dig.

Omgående leverans per e-post
BlankettSupport
Hjälp med att hitta blankett